top of page

Algemene voorwaarden Silent Ride  E-Chopper verhuur, KVK nummer 80534597  hierna te noemen SR .

 

Artikel 1 

De huurder wordt geacht de E-chopper in goede staat te hebben ontvangen. SR  wordt geacht de E-Chopper in goede staat te hebben afgeleverd. Er dient derhalve een borg á €50,- per E-Chopper, met een maximum van €300,- per boeking, voor aanvang betaald te worden. Deze borg krijgt u retour na de huurperiode, als de E-chopper in een zelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. 

 

Artikel 2 

  1. a. De huurder is aansprakelijk voor schade, hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde E-chopper, toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze gevolg is van schuld van de huurder of van derden. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, uiterlijk op de overeengekomen inleverdatum van de E-Chopper contant aan SR  voldoen. 

  2. b. Het besturen van een E-Chopper is alleen toegestaan voor personen vanaf 16 jaar die in het bezit zijn van een geldig Bromfietscertificaat of een A of B- rijbewijs. Deze bestuurder dient zich te legitimeren voor aanvang. 

  3. c. SR  is gerechtigd eventuele verschuldigde schadevergoeding met de eventuele gestorte waarborgsom te verrekenen, onverminderd het recht van SR  op aanvullende schadevergoeding. 

  4. d. De huurder dient de voorgeschreven route, conform het arrangement, te volgen. 

 

Artikel 3 

SR  is te allen tijde gerechtigd om de verhuurde E-Chopper naar vermeend misbruik in te nemen. 

 

Artikel 4 

De huurder zal als een goede beheerder de door hem gehuurde E-Chopper verzorgen en deze overeenkomstig de bestemming te gebruiken. 

 

Artikel 5 

Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde E-Chopper aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. 

 

Artikel 6 

Bij een vroegtijdige terug bezorging, blijft de volle huur gelden. 

 

Artikel 7 

De E-Chopper is een SNORFIETS. Gebruik hem ook volgens de regels die voor snorfietsen gelden. 

Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden: 

  1. a. Alcoholhoudende drank en/of drugs voor of tijdens de huurperiode te nuttigen. 

  2. b. De trottoirbanden op/af te rijden. 

  3. c. Op de rijbaan, bestemd voor motorvoertuigen, te rijden. Tenzij er geen fietspad is. 

  4. d. Met de E-Choppers tijdens het rijden tegen elkaar te botsen. 

  5. e. Een autoweg of autosnelweg op te rijden. 

  6. f. Passagiers te vervoeren die jonger dan 8 jaar of ouder dan 12 jaar zijn 

 

Artikel 8 

Het huren van de E-Chopper geschiedt geheel op eigen risico. SR  is niet aansprakelijk voor welke schade, ontstaan gedurende de huurperiode aan huurder, derden en/of goederen. (E-Choppers zijn WA verzekerd, er geldt een eigen risico van Euro 1.000,=) 

 

Artikel 9 

Verkeersboete(s) veroorzaakt tijdens de huurperiode, worden verhaald op de huurder. 

 

Artikel 10 

Annulering alleen per aangetekend schrijven, waarbij de ontvangstdatum als annuleringsdatum geldt. Bij annulering is de huurder verschuldigd: 

A: Tot 14 dagen voor aanvang: de aanbetaling van 25 % 

C: Tot 7 dagen voor aanvang: 50 % 

D : Binnen 3 dagen voor aanvang van de overeenkomst: 100 % 

bottom of page